POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT. 

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina Web siguin tractats pel Centre de Radiologia Diagnòstica del Dr. Duran, SL.

 1. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis de la Web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten o no es faciliten correctament no podran atendre’s les finalitats, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

 1. AMB QUINA FINALITAT TRACTAREM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades pel Centre de Radiologia Diagnòstica del Dr. Duran, SLconforme a les següents finalitats: gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través del formulari “Contacte”. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.

 1. QUINES DADES DE L’USUARI TRACTAREM? 

Tractarem les següents categories de dades de l’Usuari: dades identificatives (nom i cognoms) i dades de contacte (mail).

 1. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’Usuari per part del Centre de Radiologia Diagnòstica del Dr. Duran, SLestà basat en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l’Usuari podrà revocar només un d’ells no afectant als altres.

 1. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI? 

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

 1. RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

L’Usuari garanteix que les dades que ens facilita a són certes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.  L’usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi al Centre de Radiologia Diagnòstica del Dr. Duran, SLo a tercers.

 1. EXERCICI DE DRETS.

L’Usuari pot enviar un escrit al Centre de Radiologia Diagnòstica del Dr. Duran, SL amb la Referencia “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic duran@grupduran.com, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Accés. Pot sol·licitar l’accés a la informació personal que conservem sobre vostè.
 • Rectificació. Pot sol·licitar que corregim, modifiquem o suprimim qualsevol informació incompleta, no actualitzada o inexacta.
 • Supressió. Pot sol·licitar la supressió de la seva informació personal, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
 • Oposició. Pot oposar-se al tractament de la seva informació personal basat en interès legítim.
 • Limitació del tractament. Obtenir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Portabilitat de les seves dades. Dret al fet que li lliurin les seves dades perquè pugui transmetre’ls a un altre responsable
 • Reclamació. També té dret a posar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), quan l’interessat consideri que hem vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.
 1. MESURES DE SEGURETAT.

El Centre de Radiologia Diagnòstica del Dr. Duran, SLtractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats.